HR (Wets-)wijzigingen 2024

HR wetswijzigingen 2024

In (de loop van) 2024 staan een aantal (wets-)wijzigingen op HR-gebied in de planning. De belangrijkste hebben we op een rijtje gezet. Als gevolg van de val van het kabinet in 2023 geldt dat voor wetgeving niet altijd duidelijk is of en wanneer behandeling plaatsvindt in de Tweede en Eerste Kamer. Vanuit MATT Talent houden we de wijzigingen voor je in de gaten en komen we in overleg met jou tot passende oplossingen, regelingen en/of beleidsstukken. Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met jouw P&O Consultant.

Aanpassing minimumloon per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 ben je als werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Er geldt één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. De aanpassingen in het minimumloon worden door de salarisadministratie doorgevoerd.

Wet bescherming klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders is sinds 1 februari 2023 van kracht. Vanaf 17 december 2023 moet je als middelgrote werkgever – 50 of meer werknemers – ook een interne meldregeling hebben. Vanuit MATT Talent hebben we een geactualiseerd protocol opgesteld. Is er nog geen actueel protocol? Neem dan contact op met je P&O Consultant.

STAP wordt SLIM

De STAP-regeling, waarmee werknemers zelf subsidie konden aanvragen voor hun bedrijfs- of beroepsopleiding, is afgeschaft per eind 2023. In plaats daarvan wordt de SLIM-regeling
uitgebreid voor de periode 2024-2027. Kleine en middelgrote werkgevers kunnen individueel of via de branche maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor opleiding van hun werknemers. Meer informatie vind je via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang- ontwikkelen-financiele-regelingen/slim-regeling. MATT Talent heeft ervaring met SLIM subsidie en kan ondersteunen bij het aanvragen ervan.

Gelijke kansen bij werving en selectie

Verwachting is dat de Wet toezicht gelijke kansen medio 2024 in werking treedt, maar dat is afhankelijk van wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel verder behandelt. De wet verplicht alle werkgevers in Nederland om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij de werving en selectie van werknemers. Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten deze werkwijze schriftelijk vastleggen. Ook intermediairs (denk daarbij aan uitzendbureaus en payrollbedrijven) moeten een werkwijze hebben. Zij moeten dit altijd schriftelijk vastleggen.

Daarnaast geldt er ook een vergewisplicht. Als je als werkgever een ander werkzaamheden laat uitvoeren in het kader van werving en selectie, dan moet je als werkgever nagaan of deze een goede werkwijze heeft tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Datzelfde geldt ook als voor werving en selectie (deels) een geautomatiseerd systeem wordt gebruikt. Hoe de vergewisplicht vorm krijgt, moet worden vastgelegd in de werkwijze.

Wetvoorstel verplicht stellen vertrouwenspersoon

Dit wetsvoorstel verplicht werkgevers met 10 of meer werknemers om een vertrouwenspersoon aan te wijzen en regelt taken, onafhankelijkheid en geheimhouding van de vertrouwenspersoon. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen en in behandeling bij de Eerste Kamer.

Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag

In januari 2023 werd het ‘Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’ gelanceerd. In 2024 werkt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan wet- en regelgeving over het verplichten van klachtenprocedures en gedragscode voor werkgevers. MATT Talent heeft in 2023 het protocol Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag geactualiseerd. Wil je voor jouw organisatie ook een geactualiseerd protocol, neem dan contact op met je P&O Consultant.

Donderdag 8 februari organiseren we onder begeleiding van onze samenwerkingspartner Saskia Schlaghecke, arbeidsjuriste en vertrouwenspersoon een bijeenkomst over dit onderwerp: https://www.matt-talent.nl/2024/01/09/grenoverschrijdend-gedrag-en-dan-kom-het-onderzoeken- op-8-februari-2 024/

Meer zekerheid flexwerkers

De overheid richt zich al langer op het inregelen van meer zekerheid voor flexwerkers. Het maakt deel uit van de plannen voor verdere hervorming van de arbeidsmarkt. Er zijn nog geen verdere concrete wetsvoorstellen ingediend. De verwachting is dat in de loop van 2024 hierover meer duidelijkheid zal komen. Wat zijn de plannen?

    • De oproepovereenkomst in de huidige vorm moet grotendeels verdwijnen. Daarvoor in de plaats is het idee dat er een basiscontract komt met een vaste urenomvang en een beperkte afwijkingsmogelijkheid van 30% daarboven. Alleen bepaalde groepen, zoals studenten en scholieren kunnen dan nog als oproepkracht blijven werken.
    • Aanpassing ketenregeling: de onderbrekingstermijn waarna een werkgever iemand opnieuw in tijdelijke dienst mag nemen gaat van 6 maanden naar 5 jaar.

Zodra er meer duidelijkheid is, zal jouw P&O Consultant met jou kijken wat de consequenties van de nieuwe regels zijn voor jouw organisatie. We houden je op de hoogte.

Concurrentiebeding

Er volgen dit jaar mogelijk nieuwe regels ten aanzien van het concurrentiebeding. Naar verwachting zullen die regels strenger zijn en is het minder makkelijk als werkgever om je werknemers een dergelijk beding op te leggen.

Verduidelijking verschil werknemer en ZZP’er

Er ligt een wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties waarin de criteria of iemand zzp’er/ondernemer of werknemer is worden verhelderd. Beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2025. Doel is tegengaan van schijnzelfstandigheid en meer duidelijkheid voor werkgevers wanneer zij met een zzp’er kunnen/mogen werken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het structurele karakter van de werkzaamheden in de organisatie en de vraag of er zij-aan-zij gewerkt wordt met medewerkers die dezelfde werkzaamheden verrichten. Ook hiervoor geldt dat – zodra er meer duidelijk is – jouw P&O Consultant met jou kijkt wat de consequenties van de nieuwe regels zijn voor jouw organisatie.

Vragen?

Neem even contact op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.