Coaching en intervisie

Via (online) coaching, intervisie en dialoogsessies ondersteunen we medewerkers en leidinggevenden in hun professionele ontwikkeling. Bij al deze begeleidingsvormen gaat het om interactieve gespreksmethodieken waarbij de nadruk ligt op ondersteunen, vragen stellen, analyseren en adviseren. Samen werken we aan professionele vraagstukken, veranderingen en persoonlijke ontwikkeling. We bieden altijd maatwerk. Neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend intakegesprek. In het intakegesprek inventariseren we jouw vraag en op basis daarvan maken we een concreet voorstel.

(Online) Coachtraject

Coaching is een vorm van begeleiding waarbij iemand 1-op-1 door een coach wordt ondersteund om inzicht te krijgen en veranderingen door te voeren in de werksituatie of persoonlijke patronen.

Vragen waarmee je in een coachtraject aan de slag kunt gaan, zijn bijvoorbeeld:

 • Ik wil mijn leiderschap graag verder ontwikkelen. Hoe doe ik dat op een manier die bij me past?
 • Hoe kan ik meer uit mijn team halen, wat vraagt dat van mij als leidinggevende?
 • Ik ga over een aantal jaren met pensioen. Hoe zorg ik ervoor dat ik de laatste jaren fit en met plezier aan het werk blijf?
 • Mijn werk-privé balans raakt steeds meer verstoord. Hoe vind ik daar een beter evenwicht in?
 • In mijn functie is het belangrijk om mensen mee te nemen in veranderingen. Hoe krijg ik dat beter voor elkaar?

Om je te begeleiden bij het vinden van antwoorden, beschikken we over een grote rugzak aan inspirerende werkmethoden. Die bestaan uit verschillende testen en oefeningen om bijvoorbeeld te achterhalen waar je talenten en kwaliteiten liggen of welke overtuigingen en normen je belemmeren om verder te groeien. Of wat je drijfveren en dieperliggende waarden zijn. Visualisatie-oefeningen kunnen bijvoorbeeld helpen om te verhelderen of oplossingen te ontdekken. Of we leren je werken vanuit de creatiedriehoek: met focus op je gewenste toekomst en de weg daar naartoe.

Een coachtraject bij MATT Talent bestaat uit 6 à 7 coachgesprekken van 1,5 tot 2 uur. Afhankelijk van de specifieke behoefte en mogelijkheden kan bij jou op locatie, een externe locatie óf online. Om stappen te zetten in de ontwikkeling is het soms effectief om letterlijk in beweging te komen. Dan kiezen we voor een wandelcoaching.

(Online) Dialoogsessies

In een dialoogsessie staat het streven naar een dieper inzicht centraal; een vrije gedachtewisseling wat tot nieuwe inzichten leidt bij de deelnemers. Het is een ontmoeting van invalshoeken, een uitwisseling van visies en ervaringen op basis van openheid en nieuwsgierigheid. Een proces dat wij graag faciliteren.

Vraagstukken waarmee je in een dialoogsessie aan de slag kunt gaan, zijn bijvoorbeeld:

 • Ik wil graag reflecteren op ons huidige aanbod. Past het nog in deze tijd of vraagt het een andere uitdaging?
 • Hoe kan ik omgaan met een HR-vraagstuk dat lang is blijven liggen?
 • Welke kansen, trends en ontwikkelingen zijn er al in de branche waarop we kunnen inspelen? Wat vraagt dat van ons?
 • Past onze manier van werken nog bij ons als organisatie of kunnen we onze werkwijzen effectiever vormgeven?
 • Onze opdrachtgevers en/of samenwerkingspartners stellen de laatste tijd andere eisen aan ons. Hoe kunnen we daar stappen in zetten en toch een heldere koers houden?

Om antwoorden te vinden op jouw vraagstuk hanteren we een onderzoekende methode, gericht op consultatie. Wij stellen verdiepende vragen, analyseren en introduceren werkvormen. Wij faciliteren een proces van oordeelsvrij naar elkaar luisteren en doorvragen. Juist dan ontstaan nieuwe inzichten die leiden tot vernieuwing en innovaties. Vervolgens zetten we die om in concrete acties.

Onze (online) dialoogsessies bestaan uit drie bijeenkomsten van drie uur. Wij vragen jou daarbij het te bespreken vraagstuk voor te bereiden en een groep samen te stellen die graag hiermee aan de slag wil. Wij bieden een veilige (online) omgeving waar we gaan samenwerken. De eerste sessie is gericht op verkenning en verdieping van het thema. De tweede bijeenkomst wordt concreter en is meer gericht op resultaat. We gaan aan de slag met het uitwerken van één concreet idee. De derde bijeenkomst heeft als resultaat een plan van aanpak, onderbouwd met een visie en bijbehorend actieplan.

Intervisie

Intervisie helpt om meer zicht te krijgen op je overtuigingen en aannames. Wanneer je deze (onder)kent, kun je diepgaande verandering realiseren. Intervisie is een manier om te leren en te professionaliseren. Wij begeleiden intervisiegroepen bij hun opstart en zo lang als de groep dat wenselijk vindt.

Bij intervisie is het belangrijk om methodisch te werk te gaan. Op die manier wordt iedere deelnemer uitgedaagd om, vanuit zijn/ haar eigen vermogen, zicht te krijgen op de vraag en mogelijke manieren om met de situatie om te gaan. Er zijn diverse intervisiemethoden die we kunnen inzetten. Afhankelijk van het vraagstuk kiezen we een methode die we als leidraad moeten hanteren.

Intervisie bij MATT Talent werkt als volgt:

 • Een intervisiegroep komt zo’n 6 à 7 maal per jaar onder begeleiding bij elkaar
 • Er wordt gewerkt in een vaste groep van deelnemers (collega’s of vakgenoten) in een rustige en veilige omgeving.
 • Samen stellen we de data van de bijeenkomsten vast en kiezen we een locatie
 • De deelnemers staan in de loop van een cyclus bijeenkomsten één of meerdere malen in het ‘middelpunt’
 • Wanneer je een vraagstuk hebt, kun je dat inbrengen. De groep bepaalt met welk vraagstuk zij aan de slag gaat
 • Het is de bedoeling dat elke deelnemer één keer in een jaarcyclus een vraagstuk of casus inbrengt. Op die manier komt elke deelnemer aan bod om te kunnen groeien en zich te ontwikkelen.

De coaches van MATT Talent

Wil je weten wie de coaches van MATT Talent zijn? Ze stellen zich graag zelf kort aan je voor. Afhankelijk van jouw vraag, kijken we welke coach het beste bij jou past.